Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

23/06/2017

les espérantistes c'est comme les catholiques !

14/4/2017

Nous vous transmettons cet important message, aidez dans la possibilité de vos finances.

Amike,

E. et A. P.

Bonjour à toutes et tous,

La réalisation de la statue "Brila Estonteco"

(etc. , tout le reste est entièrement en français)

Ceci est un message envoyé par des espérantistes à des espérantistes. Ceux-ci sont censés savoir la langue espéranto et s’en servir (déclaration de Boulogne 1905) et chercher à convaincre les gens de la facilité d’apprentissage et de la richesse de ladite langue. Or que constatez-vous ? Que « leur » langue ils ne la pratiquent pas et ne la SAVENT PAS, il se contentent de placer rituellement un ou deux mots que tout le monde sait (les seuls?) comme « saluton » ou « amike » histoire de se souvenir de la langue qu’ils sont censés connaître      Pareil que les catholiques de maintenant, qui ne pratiquent en rien le christianisme, tel qu’on le voit dans l’évangile, ou encore moins dans les livres de piété des siècles passés, qui ne prient même pas, mais qui (quelques vieux seulement, les autres mêmes pas !) vont à messe, dans des églises fermées en permanence !!! et qu’on n’ouvre un court moment que le temps qu’il assistent à ces rites, et voilà ! Faisant ça ils se sentent « chrétiens » ça leur sert de gadget, de marqueur, histoire de se souvenir qu’ils sont censés être chrétiens, et puis ils continuent de vivre comme tout un chacun et exactement comme s’ils n’avaient pas le moindre soupçon de foi.
99 % des espérantistes c’est pareil !

08/02/2017

en normala mondo tiu libro ne estus utila

en normala mondo tiu libro ne estus utila ! ĉar en normala mondo la gazetistoj estus farintaj sian laboron kaj estus irintaj tien, kaj raportintaj, honeste, pri kio okazis, kaj estus raportitaj - honeste ! - tion, kion la tieaj loĝantoj diras ! Sed ĉar nun la misinformado propagando kaj mensogo ne plu estas en la kolonoj de la Pravda sed en tiuj de la amaskomunikiloj de okcidento, ĉar nun en Francio la gazetistoj estas, kiel diris iu "ĉu putinoj, ĉu senduguloj", devis du maljunulinoj (el tiuj unu esperantistino poliglota) iri en Krimeon, kaj en la malfeliĉan urbon Odeso, kaj rakonti tion, kion ili tie vidis, kaj aŭdis.

Ili el tiu vojaĝo eltiris libron, franclingvan, kiun nun danke al la eldonoj de MAS (Monda Asembleo Socia) povos esperantistoj de ĉiuj landoj legi en la internacia lingvo ! La libro "Sovetunio dudek jarojn poste - reveno el Ukraino en milito" aĉeteblas per la libroservoj de UEA, de FEL (nur kreditkarto aŭ ĝiroj), de SAT-amikaro (pageblas tie per ĉeko), ankaŭ rekte al S-ro Lutermano en Kubo, eĉ pere de amazon http://www.amazon.com/USSR-Dudek-Jarojn-Poste-Ukrainujo/d...

 

 
parenteze, ne preteratentu tiun eldonejon, kaj ties multaj eldonitaj libroj, malfacile akireblas aliloke, vi trovos ĉi tie la listo de jam aperigitaj libroj ĝis fino dejanuaro 2017 http://mas-eo.org/spip.php?article60814/01/2017

la saĝo de Gottfried Keller

Pacon al la Kreaĵo

De Gottfried Keller

esperantigis : Manfredo RatislavoAraneojn malŝatadis

Mi dum junecaj jaroj,

Ili malsupren sin lasadis,

Kuris sur la kap-haroj,

Sidis kaŝe en anguloj;

Min timigis la aĉuloj,

Sur la tablo kuregadis,

La mortigo ne ĉesadis.

 

Kiam la harar’ griziĝis,

Mi ilin ne plu ĉasis,

Tiam fine mi saĝiĝis,

Ilin vivi lasis.

Nun mi ilin rare vidas,

Kaŝe ili ie sidas;

Sed se iu sin vidigas,

Mi min saĝe elvojigas.

 

Se mi havus infaneton,

Mi gardus ĝin honore,

Gvidus ame la hometon,

Dirus al ĝi kore:

Lasu vivi araneojn,

Ili same sentas veojn.’

Frue iĝus ĝi paculo,

Ne nur kiel maljunulo!

09/01/2017

libroj eldonitaj de MAS (Monda Asembleo Socia) la LIBROJ de eldonoj de MAS

La Monda Asembleo Socia (MAS) kaj ĝiaj libroj en januaro 2017
de Vilhelmo Lutermano  
22a januaro 2017

MAS estas asocio fondita en la jaro 2005 de Esperantistoj kiuj, ins­piritaj de la arti­koloj de la gazeto Le Monde diplomatique en Esper­an­to (http://eo.mondediplo.com) – reta, laŭokaze ankaŭ papera – volas ne nur legi, sed an­kaŭ dis­kuti kaj agi.

Ĝi estas strikte bazdemokratia, travidebla (por siaj mem­b­r­oj), pro­gres­ema orga­ni­z­aĵo, kiu funkcias nur pere de ret­po­ŝ­to kaj In­terreto. Ĝi parto­pre­n­as en la Mondaj kaj laŭeble regionaj Forumoj kaj referencas en sia statuto por sia agado tekstojn kunigitajn en la ĉi tie listigita libro “Ĉarto de la Unuiĝintaj Nacioj …” (n-ro 10 en la sekva librolisto). Aliĝo kaj membreco estas senpagaj.

Ĝia retejo : http://mas-eo.org enhavas ĉiujn inter­e­s­ajn in­for­mojn pri MAS, kaj krome multajn legind­ajn artikolojn, tra­dukit­ajn aŭ memverkitajn de la membroj.

Ĉiu membro rajtas ne nur publikigi en la retpaĝo de MAS siajn tekst­ojn, sed ankaŭ publikigi librojn en la eldonejo de MAS, kondi­ĉe ke li havas aŭ trovas la rimedojn por presado ‒ ĉar aliĝo kaj membreco estas senpag­aj, MAS ĝenerale ne disponas pri la rimed­oj pagi al verkemuloj la eldonad­on de libroj.

Tamen, ĝis nun eldoniĝis jam pluraj libroj ‒ jen en la vico de ilia apero :

1. ‒ C. F. Ramuz : Aline (novelo de la franclingva svisa aŭtoro en tra­du­ko de nia fama René de Saussure, reeldonita post la unua eldono en 1911), MAS, 2007, 127 p., ISBN 918-2-9529537-0-2 (elĉerpita. 2-a eldono vidu n-ron 127)

2. ‒ Arturo Ŝniclo : Rondo (Dek dialogoj) ; La fianĉino (Skizo), kun eseo pri verkoj de Ŝniclo de Hartmut Scheible, trad. de Vilhelmo Lu­termano, MAS, 2007, 127 p., ISBN 918-2-9529537-2-6

3. ‒ Karlo Markso : Salajro, prezo kaj profito (pre­le­go pri baz­aj eko­nomiaj feno­menoj antaŭ interna­ci­aj delegitoj de la lab­o­rista mova­do), trad. de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2007, 59 p., ISBN 978-2-9529537-1-9 (elĉerpita, 2-a eld. sub 159)

4. ‒ Kubaj infanrakontoj, trad. de Jozefo de Jesús Campos Pa­checo kun ilustraĵoj de Danny Daniel Perey­ra, MAS, 2007, 120 p., ISBN 978-2-9529537-4-0

5. ‒ GBEGLO Koffi : Esperantujismo, MAS, 2008, 72 p., ISBN 978-2-9529537-5-7 (elĉerpita, vd la 2-an eldonon sub n-ro 171)

6. ‒ Johano Besada : Eseoj, MAS, 2008, 92 p., ISBN 978-2-9529537-3-3

7. ‒ [Karlo Markso] Markso hodiaŭ — Nerefuteblaj citaĵoj, trad. de Vil­helmo Luter­ma­no, MAS, 2008, p. 91 p., ISBN 978-2-9529537-8-8

8. ‒ Fidel Castro Ruz : Dialogo de civilizacioj (2 paroladoj), el­his­pan­ig­ita de Amparado Cisnero, MAS, 2009, 84 p., ISBN 978-2-9529537-7-1

9. ‒ Dominique Vidal kun Sébastien Boussois : Kiel Israelo elpel­is la palestinan­ojn 1947-1949, elfrancigis Vilhelmo Luter­ma­no, MAS, 2009, 361 p., ISBN 978-2-9529 537-6-4

10. ‒ Unuiĝintaj Nacioj : Ĉarto de la Unuiĝintaj Nacioj, Univer­sala Deklaro de Hom­rajt­oj, Kon­sil­antaro pri Homrajtoj, Inter­nacia Traktato pri Eko­nomiaj, Soci-aj kaj Kul­turaj Rajtoj, Internacia Trakt­atoj pri la Civi­l­aj kaj Po­itikaj Rajtoj, Konven­cio pri la Rajtoj de la Infano, Konvencio pri la Rajt­oj de Handi­kapitoj, Protokolo pri abolo de mort­pu­no, Kon­ven­cio pri Indi­ĝenaj kaj Tribaj Popoloj ‒ trad. de Vilhelmo Lu­ter­ma­no, MAS, 2009, 230 p., ISBN 978-2-9529537-9-5

11. ‒ Karlo Markso : Dunglaboro kaj kapitalo, trad. de Vilhelmo Lu­termano, MAS, 2009, 44 p., ISBN 978-2-918300-00-7

12. ‒ Karlo Markso : Pri liberkomerco, kun antaŭparolo de Fre­de­riko Engelso, trad. de Vilhel­mo Lutermano, MAS, 2009, 52 p., ISBN 978-2-918300-02-1

13. ‒ Karlo Markso : Kritiko de la Gotaa Programo, kun antaŭ­paro­lo de Fre­de­riko Engelso, trad. de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2009, 44 p., ISBN 978-2-918300-03-8 (13a. – 2-a eld. : 978-2-918300-21-2)

14. ‒ Eddy Raats : La longa vojaĝo. Travivaĵoj de etulo, MAS, 2009, 103 p., ISBN 978-2-918300-05-2

15. ‒ Dania Rodríguez García : Ni interŝanĝu ; La nova leter­por­tisti­no ; Du kaj la fantazio. Tri infanteatraĵoj. Elhispanigitaj de Jozefo de Jesús Cam­pos Pacheco kaj Vilhelmo Lutermano, MAS, 2009, 112 p., ISBN 978-2-918300-04-5

16. ‒ Kien Ĉinio ? Dek-du analizoj el diversaj landoj kaj vid­punkt­oj. François Jullien : Ĉinscienco en sakstrato ‒ Ĉinio en la spegulo de Okci­den­to ; Manfred Szamei­tat : Sukcesa, sed ne socialisma ; Ingo Nentwig : Na­ciaj malplimultoj kaj politiko pri naciaj malplimultoj en la PR Ĉinio ; Barry Saut­man : Protestoj kaj separismo en Tibeto ; Michael Parenti : La mito de Tibe­to ; Enfu Cheng : Fundamentaj trajtoj de la socialisma merkat­ekonomio ; Jian Xinhua : Harmonia socio, salajrolaboro kaj klasbataloj ; Theodor Berg­mann : La socialisma disvolvo-strategio de la PR Ĉinio ; Rolf Berthold : Pri la interna kaj ekstera politiko de la KP de Ĉinio ; Li Bingyan : Ĉinio sub influo de la novliberalis­mo ; Helmut Peters : Popolrespubliko Ĉinio : 30 jaroj da reform- kaj mal­ferm-politiko ; Jean-Louis Rocca : Ĉu la ĉina meza klaso estas revolucia ? Elgermanigitaj de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2009, 142 p., ISBN 978-2-918300-06-9

17. ‒ Karlo Markso : La mizero de la filozofio, respondo al J. B. Pru­do­no : “La filozofio de la mizero” ; kun antaŭparoloj de Frederiko En­gelso ; Pri J. B. Prudono. Tradukitaj de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2009, 196 p., ISBN 978-2-918300-08-3

18. ‒ Jörg Goldberg k.a. : Ekonomia krizo ‒ Analizoj n-ro 1, Jörg Gold­berg : La historia pozicio de la nuna ekonomia krizo ‒ pli da demandoj ol respondoj, Horst Hen- sel : La nomoj de la mono ‒ kontri­buaĵo al karak­terizo de la nuna kapitalismo, Harald Werner : Notoj pri la psiĥologio de la krizo, Sarah Wagenknecht : Brulfaristoj kiel fajro­brigado ‒ Kritiko de la krizmas­trumado, Elgerma­ni­g­oj de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2009, 57 p., ISBN 978-2-918300-09-0

19. ‒ Salim Lamrani (komp.) : La terorismo de Usono kontraŭ Ku­bo ‒ La Kuba Kvinopo, Howard Zinn : La radikoj de la politi­ko de Usono rilate Kubon, Noam Chom­s­ky : Kubo kaj Usono ‒ pres­kaŭ duon­jar­cento da teroro, William Blum : La nepardoneb­la revo­lu­cio, Michael Parenti : Agreso kaj propagando kon­traŭ Ku­bo, Piero Gleje­ses : Kubo, Afriko kaj la kvin kuban­oj, Ignacio Ra­monet : Miamo, nesto de teror-istoj, Salim Lam­rani : La Kuba-Uso­na Nacia Fondaĵo (KUNF) kaj la internacia terorismo, Leonard Wein­glass : La proce­so kontraŭ la Kuba Kvinopo, Wayne Smith : Trista paĝo en la histo­rio de usona juro, Saul Landau : Kvin kuba­n­oj en malliberejo : vikti­m­oj de la obsedo de Bush, Michael S. Smith : Raporto pri du proce­s­oj, James Petras : La Kvin Kuba­noj ‒ kandi­datoj por la Nobel-pre­mio, Jitendra Sharma : Veraj batalant­oj kontraŭ terorismo, Rikardo Alarcón de Quesada : La kazo de la Kvin ‒pruvo de la terorismo de Usono kon­traŭ Kubo, Gianni Miná : Historio kiun la amas­komu­nik­il­oj kaŝas ‒ la kvin kuban­oj, Nadine Gordi­mer : La homaro kiel ref­lekto de la justeco, tradukoj de div. MAS-anoj, MAS, 2009 tradukoj de div. MAS-anoj, 2009, 232 p., ISBN 978-2-918300-10-6

20. ‒ Elisée BYELONGO IŜELOKE : Eĥoj el Bembujo. Tradicio, rilatoj kun Banyamulenge, la gene­zo de la milito en Kongolando-Kinŝaso, kaj la dia­spo­ro rilate al Esperanto, MAS, 2009, 91 p., ISBN 978-2-918300-11-3

21. ‒ Oktobra Revo­lucio kaj la sekvoj. Moshe Lewin : La Oktobra Revo­lucio rezistas al la historio ; Hansgeorg Conert : Bazoj kaj evoluo de la so­vet­so­ cio ; Robert Steigerwald : Socialismo kaj ŝtato ‒ dek tezoj, elgerman­i­g­ita de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2009, 48 p., ISBN 978-2-918300-07-6

22. ‒ Ekonomia krizo, Analizoj n-ro 2, Joachim Bischoff : La financ­krizo kaj alternativoj, Andreas Fi­sahn : Demokratia stirado de la ekonomio, Man­fred Sohn : Dek tezoj por sociigo de la cirkuladsfero, Lucia­no C. Mar­torano : Sociali­smo, sociigo, demokratio, Manfred Lauermann : La dialektika plan-ekonomio de Ĉinio ‒ respondo al la financkrizo, Elgermanigitaj de Vilhel­mo Lutermano, MAS, 2009, 81 p., ISBN 978-2-918300-12-0

23. ‒ La homo kaj lia naturo ‒ La bildo pri la homo en la kapital­isma socio kaj en marksismaj sciencoj. Lucien Sève : Ĉu la homo ? ‒ La mark­sa antro­po­logio kaj ĝiaj bazaj konceptoj, Werner Seppmann : Mond- kaj hom-bildoj ‒ Pri la formoj de ideologiaj potenc­reproduktado, Helga E. Hörz : Ĉu la hombildo krizas ? Hans-Peter Brenner : Biopsiĥosocia unuo homo ‒ kogna cerbesplorado kaj ties impulsoj por la marks­isma hombildo, Elgermanigitaj de Vilhel­mo­ Lutermano, MAS, 2009, 72 p., ISBN 978-2-918300-15-1

24. ‒ Karlo Markso : La kapitalo. Volumo I, Kriti­ko de la politi­ka eko­no­mio. Libro I : La pro­dukt­adprocezo de la kapitalo, Ĉapitroj unua ĝis naŭa, Elgermanigita de Vilhel­ mo Lu­termano, MAS, 2009, 381 p., ISBN 978-2-918300-13-7 (elĉerpita ; vd n-ron 68)

25. Karlo Markso ; Frederiko Engelso : Tezoj pri Fojerbaĥo ; Prin­ci­p­­oj de ko­munismo kaj aliaj verketoj, elgermanigitaj de Vilhelmo Lu­ter­ma­no, MAS, 2010, 62 p., ISBN 978-2-918300-17-5

26. ‒ Frederiko Engelso : La origino de la fami­lio, de la privata prop­rieto kaj de la ŝtato, elger­man­igita de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2010, 204 p., ISBN 978-2-918300-16-8

27. ‒ Arnold Petersen : Komentoj al la “Komu­nista Manifesto”, tra­du­k­is el la angla kaj kompilis T. Veder, (reviziita reeldono de la sama, S.A.T., Parizo 1933), MAS, 2010, 49 p., ISBN 978-2-918300-19-9

28. ‒ Ekonomia krizo, Analizoj n-ro 3 (2010), Werner Seppmann : Risko­kapitalismo ;, Richard Sorg : Domenico Losurdo interpretas Niĉeon ;, Chris­ti­na Kaindl : Subjektiveco en la krizo ; Harald Werner : La krizo en la ordina­ra konscio ; Christoph Butterwegge : Mondekono­miakrizo, evoluo de la so­cialŝtato kaj mal­riĉeco, Elgermanigita de Vilhelmo Luter­mano, MAS, 2010, 80 p., ISBN 978-2-918300-22-9

29. ‒ Werner Seppman : Laboro kaj dialektiko ‒ Pri la emancip-hori­zonto de la Marksa pensado ; Harald Neubert : La “historia misio de la laborista kla­so” ĉe Markso kaj Engelso kaj la his­toria reale­co ; Hans Kölsch : Kubo ‒ Heinz Dieterich ‒ kon­traŭ­ece ; Otto Meyer : Teologio de liberigo ‒ ĉu etike­do-trompo aŭ paŝoj al emancipiĝo ? Eseoj el­ger­manigitaj de Vilhelmo Lu­ter­mano, MAS, 2010, 79 p., ISBN 978-2-918300-18-2

30. ‒ Adjévi ADJE : El togolanda saĝosako, MAS, 2010, 56 p., ISBN 9782-918300-20-5

31. ‒ Elmar Getto : Brazilo transe de piedpilko kaj sambo. Ger­man­igi­ta de Karl Weiss, elgermanigita de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2010, ISBN 978-2-918300-25-0 (nur rete)

32. ‒ Ivan Efremov : La nebulozo de Andro­me­do, Scienc­fik­cia ro­ma­no, El la rusa tradukis Jurij Fin­kel, MAS, 2010, 403 p., ISBN 978-2-918300-24-3

33. ‒ Domenico Losurdo : Ĉu fuĝi el la historio ? La rusa kaj la ĉina revolucioj hodiaŭ, elgermanigita de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2010, 199 p., ISBN 978-2-918300-26-7

34. ‒ Maritza Gutiérrez : José Martí ‒ de kie kresk­as la pal­mo, MAS, 2010, 54 p., ISBN 978-2-918300-28-1 (1-a eld.)

34a. ‒ Maritza Gutiérrez : José Martí ‒ de kie kresk­as la pal­mo, MAS, 2016, 66 p., IS BN 978-2-36960-068-8 (2-a eld.)

35. ‒ Karlo Markso : La kapitalo. Volumo I, Kri­ti­ko de la politika eko­no­mio. Libro I : La produkt­ad­procezo de la kapitalo, Ĉapitr­oj deka ĝis dek­tria, Elgermanigita de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2010, 243 p., ISBN 978-2-918300-14-4 (elĉerpita, vd n-ron 68)

36. ‒ Kien la klimato ? Post Kopenhago kaj Koĉabambo, Eseoj kaj raportoj, Alexis Passadakis kaj Hendrik Sander : Konkuren­co en la forcejo Kli­mat­politikaj perspektivoj post la fiasko de Kopen­hago ; Hans-Jörg Schimmel : La ideologia dimensio de la CO2-diskuto ; Karl Hermann Tjaden : Kapital­mov­iĝo kaj klimata okaziĝo ; raportoj, tra­dukitaj de Vilhel­mo Lutermano, MAS, 2010, 59 p., ISBN 978-2-918300-31-1

37. ‒ Georgo Pleĥanov : Pri rolo de la persono en la historio, El la rusa tradukis Jurij Finkel, MAS, 2010, 59 p., ISBN 978-2-918300-36-6.

38. ‒ Karlo Markso : Pri la juda demando, elger­man­igita de Vilhel­mo Luter­mano, MAS, 2010, 49 p., ISBN 978-2-918300-29-8

39. ‒ Eddy Raats : Post la pluvo, pluvego, Tra­viv­aĵoj de jun­u­lo, MAS, 2010, ISBN 978-2-918300-34-2

40. ‒ Adebayo AFOLARANMI : Ronke, la ĵaluzulino, MAS, 2010, 85 p., ISBN 978-2-918300-35-9

41. ‒ Jozefo Ŝlejfŝtejno : Enkonduko en la stud­adon de Markso, En­g­el­so kaj Lenino, elger­manigita de Vilhelmo Lutermano, MAS, (1-a eld. 2010, 271 p., ISBN 978-2-918300-27-4) 2-a eldono 2016, 282 p. ISBN 978-2-36960-050-3

42. ‒ Ivan Efremov : La Horo de Bovo. Sci­enc­fikcia romano, El la rusa tradukis Jurij Finkel, MAS, 2010, 573 p., ISBN 978-2-918300-37-3

43. ‒ Roger Martelli : La komunismo estas bona partio ‒ diru al ĝi JES, elfrancigita de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2010, 80 p.

44. ‒ Karlo Markso : Kontribuaĵo al la kritiko de la hegela jur­fi­lozo­fio. Enkonduko ; Kontribuaĵo al la kritiko de la politika ekonomio. Antaŭparolo. Elgermanigitaj de Vil­hel­mo Lutermano, MAS, 2010, 36 p., ISBN 978-2-918300-38-0

45. ‒ Miriam Rodrígues ; ALVERA : Desegni la parkon, elhispanigis Jozefo de Jesús Campos Pacheco (porinfana pentrolibro), 28 p., ISBN 978-2-918300-23-6

46. ‒ Kien Afriko en la 21-a jarcento ? Le Monde diplomatique en Esperanto, MAS, 2010, 157 p., ISBN 978-2-918300-39-7

47. ‒ Paŭlo Popo : Ĉu sekso subfosas ? Maldekstraj teorioj de seksa liberiĝo kaj de malkonstruo de seksa identeco. Elgermanigita de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2010, 80 p., ISBN 978-2-918300-41-0

48. ‒ Ŝtejgervaldo, Roberto : Komunistaj star- kaj disput-punktoj, elger­man­igita de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2010, 151 p., ISBN 978-2-918300-40-3

49. - Jürgen Albohn : Teorio sen revolucia praktiko estas opio por la popolo ‒ Kritiko de la Wertkritik. Elgermanigita de Vilhelmo Luter­mano, MAS, 2010, 27 p., ISBN 978-2-918300-42-7

50. ‒ V. I. Lenin : Ŝtato kaj revolucio. La instruo de la marksismo pri la ŝtato kaj taskoj de la proletaro en revolucio. Tradukis el la rusa G. De­mi­d­juk, redaktis Jurij Finkel, MAS, 2011, 181 p., ISBN 978-2-918300-43-4

51. ‒ Unuiĝintaj Nacioj : Internacia Konvencio pri la protekto de la rajtoj de ĉiuj migraj laboristoj kaj de iliaj familianoj. Tradukita de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2011, 52 p., ISBN 978-2-918300-44-1

52. ‒ Karlo Markso kaj Frederiko Engelso : Manifesto de la Ko­mu­nista Partio en la tradukoj de Detlev Blanke (1990), Emil Pfeffer (1923), Arturo Baker (1908), (T. Veder [1933]) kaj la germana originalo, komp. Vilhelmo Lutermano, MAS, 2011, 289 p., ISBN 978-2-918300-45-8

53. ‒ Karlo Markso : La kapitalo. Volumo I, Kri­ti­ko de la politika eko­no­mio. Libro I : La produkt­ad­procezo de la kapitalo, Ĉapitr­oj dekkvara ĝis dudekkvina, Elgermanigita de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2011, 359 p., ISBN 978-2-918300-30-4 (elĉerpita ; vd n-ron 68)

54. Gvidlibreto por kompreni la internaciajn migradojn, tradukita de Jeanne Marie Cash, desegnaĵoj de la tradukinto, Monda Asembleo Socia (MAS), 2011, 15 p., ISBN 978-2-918300-47-2

55. Miriam Rodríguez : Profiloj de Suno kaj Luno, elhispanigita de Jozefo de Jesús Campos Pacheco, kun desegnaĵoj de Danny Daniel Perera Gutiérrez, MAS, 2011, 30 p., ISBN 978-2-918300-46-5

56. Frederiko Engelso : Ludoviko Fojerbaĥo kaj la fino de la kla­sika germana filozo­fio, elgermanigita de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2011, 57 p., ISBN 978-2-918300.48-9

57. Georgo Dimitrofo : Raporto al la 7-a Kongreso de la Komunis­ta In­ternacio ; Ha­rald Neubert : La Kominterno en la 1930-aj jaroj kaj la koncep­to de unueco ; kun enkon­duko de Günther Judick, el­ger­manigitaj de Vilhel­mo Lutermano, MAS, 2011, 113 p., ISBN 978-2-918300-49-6

58. José María Arguedas : Yawar-festo (Sangofesto), Esperantigita de Franklin Montene­gro, MAS, 2011, 256 p., ISBN 978-2-918300-51-9

59. Ekonomia krizo n-ro 4. Joachim Becker : EU ‒ de la eko­nomia al la integriĝa krizo. Jörg Goldberg : La mondo de la du rapidoj. Elger­manigita de Vilhelmo Luterma­no, MAS, 2011, 52 p., ISBN 978-2-918300-52-6

60. Frederiko Engelso en aktualaj diskutoj. Werner Sepp­mann : Privile­gia loko por rigardi en la laborejon de la marksisma pensado. Notoj pri la korespondado inter Markso kaj Engelso ; Erwin Marquit : Engelso kaj logik­aj kontraŭdiroj ; Karl Hermann Tjaden : Kial ne estiĝis vera engelsis­mo, Elgermanigitaj de Vilhel­mo Luter­mano, MAS, 2011, 35 p., ISBN 978-2-918300-50-2

61. V. I. Lenino : Tri fontoj kaj tri partoj de la marksismo ; Anarĥi­ismo kaj socia­lismo ; Pri la slogano de Unuiĝintaj Ŝtatoj de Eŭropo ; La oportunismo kaj la kolapso de la 2-a internacio ; La diferencoj en la eŭropa laborista movado ; Antaŭ­parolo al la broŝuro de N. Buĥarin : “Mondeko­no­mio kaj imperiismo” ; elgermanigi­taj de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2011, 40 p., ISBN 978-2-918300-53-3

62. Daŭrigo de la Manifesto, Moderna poziciiĝo de komunista par­tio, La progra­mo de la Germana Komunista Partio DKP, kun antaŭ­pa­rolo de Helmut Dunkhase, elger­man­igita de Vil­helmo Lutermano, MAS, 2011, 63 p., ISBN 978-2-918300-54-0

63. Lode Van de Velde : Epizodoj, MAS, 2011, 57 p., ISBN 978-2-918300-55-7

64. Jasuo HORI : Tertrema katastrofo de Japanio. Taglibro, MAS kaj SAT, 2011, 165 p., ISBN 978-2-918300-56-4

65. Werner Seppmann : La malkonfesata klaso.. Pri la laborista klaso hodiaŭ, elger­manigita de Vilhelmo Lutermano, Monda Asembleo Socia (MAS), 2011, 176 p., ISBN 978-2-918300-57-1

66. Roberto Ŝtejgervaldo : Sen laborista klaso okazas nenio esenca, sed sole kun ĝi – ankaŭ ne ; Werner Seppmann : Remalkovro de la klasoj, elgermanigitaj de Vil­hel­mo Lu­ter-mano, MAS, 2011, 35 paĝoj, ISBN 978-2-918300-58-8

67. Elmar Getto : Brazilo transe de piedpilko kaj sambo. Ger­man­igi­ta de Karl Weiss, elgermanigita de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2011, ISBN 978-2-918300-60-1

68. Karlo Markso : La kapitalo. Volumo I, Kri­ti­ko de la politika eko­no­mio. Libro I : La produkt­ad­procezo de la kapitalo, elgermanigita de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2011, ISBN 978-2-918300-59-5 (vd la 2-an eldonon, n-ro 115)

69. Kien la klimato ? N-ro 2, MAS, 2011, 61 p., ISBN 978-2-918300-61-8

70. Berto Breĥto : Historioj pri S-ro Kojno, elgermanigitaj de Vilhelmo Luterma­no, MAS, 2011, 43 p., ISBN 978-2-918300-62-5 (ekskluzive kiel materialo por semina­rio ĉe MAS)

71. Ivan Efremov : Rakontoj pri neordinaraĵoj, tradukitaj el la rusa de Jurij Fin-kel, MAS, 2011, 604 p., ISBN 978-2-918300-63-2

72. Alfredo Bauer : Kritika historio de la judoj, vol. 1, elgermanigita de Vilhelmo Luter­mano, MAS, 2011, 459 p, ISBN 978-2-918300-64-9

73. Karlo Markso : Respondo al V. I. Sasuliĉ, kun Klaus Gietingter : La mis-kompreno, elgermanigitaj de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2011, 59 p., ISBN 978-2-918300-71-7

74. Frederiko Engelso : La evoluo de la socialismo de utopio al scienco, elgerma-nigita de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2012, 65 p., ISBN 978-2-918300-65-6

75. Georgo Fulberto : „La kapitalo” koncize. Kun recenzo de Lucas Zeise. Elgerman-igita de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2012, 98 p., ISBN 978-2-918300-72-4

76. Ivan Efremov : Tais el Ateno. El la rusa tradukis Jurij Finkel. MAS, 2012, 533 p., ISBN 978-2-918300-73-1

77. Berto Breĥto : Me-ti, libro de turnoj. Elgermanigita de Vilhelmo Luter­mano, en : Vilhelmo Lutermano : Materialo por la seminario de MAS : “Berto Breĥto kaj klasa moralo en liaj verkoj « Historioj pri S-ro Kojno » kaj « Me-ti, libro de turnoj », Parto 2-a : « Berto Breĥto : Me-ti, libro de turnoj »”, MAS, 2012, 147 p., ISBN 978-2-918300-74-8

78. Eddy Raats : Pasio, defio, amikeco. Spertoj de mont­grimpisto. MAS, 2012, 95 p., ISBN 978-2-918300-70-0

79. Eddy Raats : La longa vojaĝo. Travivaĵoj de etulo. 2-a eld., MAS, 2012, 99 p., ISBN 978-2-918300-76-2

80. V. I. Lenin : Imperiismo, kiel la plej alta stadio de kapitalismo. (populara eseo) El la rusa tradukis Jurij Finkel. Monda Asembleo Socia (MAS), 2012, 125 p., ISBN 978-2-918300-77-9

81. Yoandry Martínez Rodríguez : Tri en la montaro. Tri infanteatraĵoj kun deseg­naĵoj de Adrián Armas González. Elhispanigita de Jozefo de J. Campos Pacheco, MAS, 2012, 54 p., ISBN 978-2-918300-79-3

82. Kien la klimato ? N-ro 3 (2012) Pri la roloj de kresko kaj de merkato en la tasko protekti la klimaton, Kvin eseoj elgermanigitaj de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2012, 62 p., ISBN 978-2-918300-80-9

83. Rolfo Lotero : Ĉu evolucio aŭ kreado ? Elgermanigita de Vilhelmo Lutermano, Mon­da Asembleo Socia (MAS), 2012, 22 paĝoj, ISBN 978-2-918300-81-6

84. Hans’ Magno Encensbergo : Defendo de la lupoj kontraŭ la ŝafidoj. Poemoj. Elgermanigitaj de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2012, 118 p., ISBN 978-2-918300-75-5

85. Domeniko Losurdo : Libereco kiel privilegio. Kontraŭhistorio de la libera­lismo. Esperantigita de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2012, 379 p., ISBN 978-2-918300-82-3

86. Franco Kafko : Letero al la patro. Kun akompanaj tekstoj kaj postparolo de Michael Müller. Elgermanigitaj de Vilhelmo Lutermano. MAS, 2012, 81 p., ISBN 978-2-918300-83-0

87. Aleksandro Grin : Skarlataj veloj. La ora ĉeno. Kuranta sur ondoj. Mallon­gaj rakontoj. El la rusa tradukis Jurij Finkel. MAS, 2013, 418 p., ISBN 978-2-918300-84-788. Lothar Peter : Postmoderna maldekstra radikalismo ‒ ĉu vojo al nova eston­teco ? Elgermanigita de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2013, 25 p., ISBN 978-2-918300-85-4

89. Ontologio kaj fremdiĝo nuntempe. Domeniko Losurdo : Hegelo, Markso kaj la Ontologio de la socia esto ; Claudius Vellay : Fremdiĝo el la vidpunkto de la onto­logio de Lukaĉo. Materiisma etiko ĉi-flanke de religio kaj kredo. Elgermani­gi­taj de Vilhelmo Lutermano, Monda Asembleo Socia (MAS), 2013, 61 p., ISBN 978-2-91830 0-86-1

90. Roberto Ŝtejgervaldo : Postmoderno estas nova melodio al malnova teksto. Elger­manigita de Vilhelmo Lutermano, Monda Asembleo Socia (MAS), 2013, 28 p., ISBN 978-2-918300-87-8

91. Heinz Dieterich : Transiroj al la socialismo en la 21-a jarcento, elgermanigita de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2013, 22 p., ISBN 978-2-918300-88-5

92. Frederiko Engelso : Enkonduko al Karlo Markso : Klasbataloj en Francujo 1848 ĝis 1850 (1895), elgermanigita de Vilhelmo Lutermano, MAS, 23 p., 2013, ISBN 978-2-918300-89-2

93. Máté Zalka : Doberdo. Romano tradukita el la hungara de János Petik, MAS, 2013, 317 p., ISBN 978-2-918300-90-8

94. Jean-Guy Allard : Teroristoj de Usono kontraŭ Latinameriko. Artikoloj tra­dukitaj de Norberto Díaz Guevara kaj de ceteraj MAS-anoj, MAS, 2013, 445 p., ISBN 978-2-918300-78-6

95. Bartolomeo Laskaso : Raporto pri la detruado de Indio, kun Hans’ Magno Encensbergo : Retrorigardo en la estontecon. Tradukitaj el la hispana de Ludoviko Serrano Pérez kaj el la germana de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2013, 107 p., ISBN 978-2-918300-66-3

96. V. Adoratskij : Kio estas marksismo kaj leninismo. El la rusa lingvo tradukis F. Robiĉek, lingve kontrolis E. Drezen. Reeldono de la verko aperinta ĉe EKRELO laŭ vort­rekona skano de la Universala Esperanto-Asocio (UEA) fare de Roy McCoy, redaktita de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2013, 36 p., ISBN 978-2-918300-92-2

97. Lenino : Pri religio. Du artikoloj. Socialismo kaj religio, trad. M. Lapin kaj G. Demidjuk ; Pri rilato de laborista partio al religio, trad G. Demidjuk ; redaktitaj de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2013, 28 p., ISBN 978-2-918300-96-0

98. Instituto Markso-Engelso-Lenino : La instruo de Karlo Markso. El la rusa lingvo tradukis P. Gavrilov, N. Incertov, V. Polakov, E. Ŝvedova. Lingve kontrolis V. Polakov. EKRELO, Amsterdamo, 1933. Reeldono ĉe MAS laŭ vortrekona skanado de la Universala Esperanto-Asocio (UEA) fare de Roy McCoy, redaktita de Vilhelmo Luter­mano, MAS, 2014, 39 p., ISBN 978-2-918300-95-3

99. Ignacio Ramonet : La eksplodo de la ĵurnalismo. De la amaskomunikiloj al la amaso de komunikiloj. Tradukita de Maria Julia Cárdenas Cápiro kaj Vilhelmo Lu- termano, MAS, 2013, 104 p., ISBN 978-2-918300-95-3

100. Karlo Markso kaj Frederiko Engelso : Manifesto de la Komunista Partio, kun enkonduko de Eric Hobsbawm, Elgermanigitaj de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2015, 126 p., ISBN 978-2-918300-015-2

101. Frederiko Engelso : La libro de revelacio (La apokalipso de Johano). El-germanig­ita de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2014, 28 p., ISBN 978-2-918300-97-7

102. Karlo Radeko : Kapitalisma sklaveco kaj socialisma labor-organizo, EKRE­LO, Lepsiko, 1931, reeldonita de MAS, laŭ vortrekona skanado de la Universala Espe­ranto-Asocio (UEA) fare de Roy McCoy, redaktita de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2014, 43 p., ISBN 987-2-918300-94-6

103. Frederiko Engelso : Pri la loĝejproblemo. Elgermanigita de Vilhelmo Luter­mano, MAS, 2014, 80 p., ISBN 978-2-918300-98-4

104. Aleksandro Grin : La mondo brilanta. La vojo nenien. Cent verstoj laŭ rive­ro. El la rusa tradukis Jurij Finkel. Ilustraĵoj de S. G. Brodskij, MAS, 2014, 434 p., ISBN 978-2-918300-99-1

105. Historio estas farata. Kontribuaĵoj al la materiisma koncepto de historio. Georg Fülberth : La invento de la meztavolo ; Lucas Zeise : Pri la homo oecono­mi­cus, pri la ekonomio kaj pri la laboro ; Hans-Peter Brenner : La rilato inter homo kaj naturo. Elger­manigitaj de Vil­helmo Lutermano. MAS, 2014, 37 p., ISBN 978-2-36960-001-5

106. Thomas Metscher : Lingvo kiel praktika mondkonscio. Ri­markoj pri la marksa kaj engelsa lingvokoncepto kaj pri ĝiaj sekvoj ; Roberto Ŝtejgervaldo : Tut­simple marks­ismo (recenzo) ; Thomas Met­scher : Breĥto kaj la alta arto de simple­co. Elgerman­igitaj de Vilhelmo Lutermano, Monda Asembleo Socia (MAS), 2014, 46 p., ISBN 978-2-36960-000-8

107. Milito kaj paco. Berto Breĥto : La memoro de la homaro ; Andrew Mur­ray : Mili­to kaj kontraŭstaro al milito ; Erhard Crome : Ĉu jarcento pacifika ? Bernd Müller : Du strategioj de la ekspansio orienten ; Hermann Kopp : Recenzo de la libro de Peter Stru­tynski pri senpilotaj flugmaŝinoj por batalo (sepavoj) ; Tho­mas Metscher : “Malbenita estu la milito”. Politi­ka poezio ‒ pensadoj pri disputata nocio ; 15 jaroj NATO-agreso kontraŭ la Federacia Respubliko Jugoslavio ; Werner Ruf : La ĝihadisma internacio. Ĉu variaĵo de privata milita entreprenis­mo ? ; An­dreas Wehr : Pri la aktualeco de la imperi­ismo-demando. Elger­manigitaj de Vilhel­mo Lutermano, MAS, 2014, 82 p., ISBN 978-2-36960-002-2

108. Thomas Metscher : Socialisma avangardo kaj realismo. Pri la estetiko de Dmi­t­ri Ŝostakoviĉ. Elgermanigis Vilhelmo Lutermano, MAS, 2014, 40 p., ISBN 978-2-36960-003-9

109. Berto Breĥto kaj la komunismo. Manfred Wekwerth : Breĥto 2006 ‒ kelkaj proponoj ; Werner Seppmann : Breĥto kaj la perspektivoj de ŝanĝo ; Ernst Schuma-­ cher : Pensado pri Breĥto en la epoko de tutmondiĝinta kapitalismo ; Hans Heinz Holz : La plumarbo kaj la komunismo. Pri la partieco de breĥta liriko ; Uwe Jens Heuer : Pri scio kaj kredo ; Jost Hermand : Breĥto kiel instruisto de « senburĝeco » ; Klaus Höpcke : « Breĥ­to sur la tagordon » ; Sabine Kebir : Berto Breĥto ‒ sendependa komunista intelektulo. Elgermanigita de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2015, 116 p., ISBN 978-2-36960-004-6

110. Thomas Metscher : La koncepto de integra marksismo. Teoria koncepto kaj pensado de nova kulturo. Elgermanigita de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2015, 33 p., ISBN 978-2-36960-005-3

111. Claude Piron : La bona lingvo. Kun antaŭparolo de Renato Corsetti. MAS, 2015, 104 p., ISBN 978-2-36960-006-0

112. Karlo Markso : La interna milito en Francujo (1871 La Pariza Komunu­mo). Kun antaŭparolo de Frederiko Engelso. Elgermanigita de Vilhelmo Lutermano. 2-a, reviziita eldono, MAS, 2015, 128 p., ISBN 978-2-36960-017-6

113. Frederiko Engelso : Malfruaj verketoj. Elgermanigitaj de Vilhelmo Luterma­no, MAS, 2015, 102 p., ISBN 978-2-36960-008-4

114. Paul Cockshott kaj Allin Cottrell : Socialismo fareblas. Alternativoj el la komputilo. Elgerman­ig­ita de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2015, 348 p., ISBN 978-2-36960-009-1

115. Karlo Markso : La kapitalo. Volumo I, Kri­ti­ko de la politika eko­no­mio. Libro I : La produkt­ad­procezo de la kapitalo, elgermanigita de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2-a eldono, 2015, 763 p., ISBN 978-2-36960-010-7 (en 2015 nur reta, ĉe : http://marxists.org ; vidu la 3-an eldonon : n-ro 166)

116. Boris Kolker ; Claude Piron : Kontribuo de la rusa al Esperanto ; Esperanto ‒ ĉu lingvo okcidenta ?, MAS, 2015, ISBN 978-2-36960-020-6

117. Alfredo Kozingo : Stalinismo, leninismo, marksismo. Elgermanigita de Vil­helmo Luter­ma­no, MAS, 2015, 110 p., ISBN 978-2-36960-019-0

118. Alberto Fumero : Nia vortaro por latinamerikanoj. Español-esperanto, Esperan­to-hispana. MAS, 2015, p., ISBN 978-2-36960-021-3

119. Vilhelmo Lutermano : Prezento de Ziskindo “La parfumo“. MAS, 2015, 98 p., ISBN 978-2-36960-023-7

120. Claude Piron : La lingva defio. Elfrancigita de Vilhelmo Lutermano kun re­sumoj. MAS, 2015, 38 p., ISBN 978-2-36960-013-8

121. Evald Vasiljeviĉ Iljenkov : Markso kaj la okcidenta mondo. Elrusigita de Jurij Finkel. MAS, 2015, 42 p., ISBN 978-2-36960-016-9

122. Johano Besada : El la korkelo. Kun Biblio : “Ijobo“, notoj kaj postparolo de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2015, 58 (68) p., ISBN 978-2-36960-022-0

123. Jozefo de Jesus Campos Pacheco kaj Ramón Gómez Gaytán : Animoj en ludo. Teatraĵo por junuloj en Esperanto kaj en la hispana, kun bildoj de Ciro Hojko — Almas en juego, en esperanto y en español, con ilustraciones de Ciro Hojk­ar. MAS, 2015, 92 p., ISBN 978-2-36960-024-4

124. Renato Corsetti (sub la respondeco de) ; Laborgrupo La Bona Lingvo) : Fa­ciliga vortaro por Fundamenta Esperanto, 2-a eld., MAS, 2015, 112 p., ISBN 978-2-36960-025-1

125. Detlev Blanke ; Sebastian Kirf : Pri planlingvoj, interlingvistiko, Esperanto, lingvopolitiko kaj kelkaj aliaj temoj. Video-Intervjuo kun Detlev Blanke. Realigita kaj vidbende registrita de Sebastian Kirf, 2005-04-09 en la Interkultura Centro en Herzberg/ Harz – Hercbergo ĉe Harco ‒ (la Esperanto-urbo). La teksto. Elgerman­ig­ita kaj kun “Averto de la tradukinto” kaj postparolo de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2015, 150 p., ISBN 978-2-36960-026-8

126. Vilhelmo Lutermano (ed.) : La Eŭropa Unio, Greklando kaj la eŭropanoj. Diver­s­aj konceptoj por la estonteco. Tradukitaj de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2015, 106 p., ISBN 978-2-36960-027-5

127. C.F. Ramuz : Aline (vd n-ron 1), 2-a eldono, MAS, 2015, 142 p., ISBN 978-2-36960-028-2

128. Luĉano Kanforo : Mallonga historio de la demokratio. De Ateno ĝis la li-beral­ismo. Kun postparolo de Oskar Lafontaine. Elgermanigita de Vilhelmo Luter­ma­no. MAS, 2015, 124 p., ISBN 978-2-36960-029-9

129. Elisée By’Elongo Ish’Eloke : Hi­storio de la Esperanto Movado en Sud-Af­riko kaj ties periferioj. Biografie kaj omaĝe por Axel von Blottnitz, kun antaŭpa­rolo de Renato Corsetti kaj postparolo de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2015, 188 p., ISBN 978-2-918300-67-0

130. Georgo Fulberto : Marksismo. Elgermanigita de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2015, 106 p, ISBN 978-2-36960-030-5

131. Imre Farkas : Mi trapasas “Király-hágó”-n, pordegon de Transil­vanio. Infan­romano. Esperantigis [el la hungara] : László Pásztor. Lingve revi­ziis Renato Corsetti. Kun postparolo de Vilhelmo Lutermano. MAS, 2015, 112 p., ISBN 978-2-36960-031-2

132. Eugen Wüster : Enciklopedia vortaro. Volumo ses (literoj m – o). Ciferec​ig­ita, enpaĝigita kaj kun antaŭparolo de Vilhelmo Lutermano. MAS, 2015, 130 p., ISBN 978-2-36960-032-9

133. Karlo Markso kaj Frederiko Engelso : Leteroj al Ludwig Kugelmann en la jaroj 1871 kaj 1872. Elgermanigitaj kaj kun postparolo de Vilhelmo Lutermano. MAS, 2015, 58 p., ISBN 978-2-36960-033-6

134. Martemjan Nikitiĉ Rjutin : Stalino kaj krizo de la proletara diktaturo. El la rusa tradukis Jurij Finkel. MAS, 2015, 168 p., ISBN 978-2-36960-034-3

135. Jean-Pierre Petit : Praeksplodo. Scio sen landlimoj. La aventuro de Ansel­mo Lupurlup’. Desegnaĵoj de la aŭtoro. Tradukita el la franca de Roland Platteau. Korek­tita de Javiero Ramos Nistal. MAS, 2015, 88 p., ISBN 978-2-36960-035-0

136. Ernesto Che Guevara : La socialismo kaj la homo en Kubo. ‒ El socialismo y el hombre en Cuba. Elhispanigita de Norberto Díaz Guevara. Dulingva eldono. MAS, 2015, 74 p., ISBN 978-2-36960-036-7

137. Eddy Raats : Rakontetoj. MAS, 2015, 54 p., ISBN 978-2-36960-037-4

138. Eddy Raats : De lange reis. Tradukita de la aŭtoro el Esperanto (el MAS-libroj n-roj 79 kaj 39) al la neder­lan­da, MAS, 282 p., ISBN 978-2-36960-038-1

139. Eddy Raats : La sagaa vojo de la aŭstria Ocvalo. MAS, 2015, 114 p., ISBN 978-2-36960-039-8

140. José Martí : Nia Ameriko. Tradukita el la hispana de Orlando E. Raola. MAS, 40 p., ISBN 978-2-36960-040-4

140-a. José Martí : Nia Ameriko. Tradukita el la hispana de Orlando E. Raola. MAS, E-Pub, ISBN 978-2-36960-041-1

141. Jurij German : La afero, al kiu vi servas. El la rusa tradukis Jurij Finkel. MAS, 2016, [359] 372 p., ISBN 978-2-36960-042-8

142. Claude Piron (Klaŭdjo) : Kompreniĝi inter afrikanoj. Elfrancigita de Vilhel­mo Lutermano. Se comprendre entre Africains. Dulingva eldono. MAS, 2016, 62 p., ISBN 978-2-36960-044-2

143. Leo Trocko : Antaŭparolo kaj enkonduko al la germana eldono de“La kon­stanta revolucio” kaj La malsano de Lenino. Kun biografi­et­oj de Jurij Finkel. Tra­duko el la germana kaj postparolo de Vilhelmo Luter­mano, MAS, 2016, 112 p., ISBN 978-2-36960-045-9

144. Maricela Prendes : Vintraj pretekstoj. Poemoj elhispanigitaj de Aleksandro Tilano, MAS, 2016, 52 p., ISBN 978-2-36960-046-6

145. Danielle Bleitrach ; Marianne Dunlop : Sovetio dudek jarojn poste. Reveno el Ukrainujo en milito. Elfrancigita de Roland Platteau kaj Vilhelmo Lutermano, MAS, 2016, 240 p., ISBN 978-2-36960-047-3

146. Claude Piron (Klaŭdjo) : Vere masoĥistaj, tiuj teranoj ! Vraiment maso, ces terri­ens ! Elfrancigita de Vilhelmo Lutermano. Dulingva eldono. MAS, 2016, 50 p., ISBN 978-2-36960-048-0

147. Jorge Camacho : Palestino strangolata. Kun antaŭparolo de Lee Miller. Kov­rilo de Pedro de Arce Trujillo. MAS, 2016, 72 p., ISBN 978-2-36960-049-7

148. Leo Trocko : La testamento de Lenino. Elangligis Vilhelmo Lutermano. MAS, 2016, 102 p., ISBN 978-2-36960-052-7

149. Jozefo de Jesús Campos Pacheco kaj Ramón Gómez Gaytán : Luddancejo, kie la nokto ne finiĝas / Bolera S.A. donde la noche no acaba. MAS, 2016, 82 p., ISBN 978-2-36960-053-4

150. Roberto Ŝtejgervaldo : “Koba, por kio vi bezonas mian morton ?” Pri la moskvaj procesoj 1936 ĝis 1938. Socialismo kaj ŝtato. Kun biografietoj de Jurij Finkel. Elgermanigitaj de Vilhelmo Lutermano. MAS, 2016, 128 p., ISBN 978-2-36960-054-1

151. L[ev Ivanoviĉ] Ĵirkov : Kial venkis Esperanto ? Studo. Leningrada Ŝtata His­tori-Lingvis­tika Instituto ; Lingva Komisiono de Sovetrespublikara Esperantista Unio ; EKRELO ; Leipzig 1931 [Lepsiko 1931] ; Reeldono. MAS, 2016, 54 p., ISBN 978-2-36960-055-8

152. Karlo Markso : Enkonduko al Kontribuaĵo al la kritiko de la politika ekono­mio. Elgerma­nigita de Vilhelmo Lutermano. MAS, 2016, 54 p., ISBN 978-2-36960-056 -5

153. Hans Modrow : Survoje por progreso. Renkontiĝoj de diplomato. Sovetio, Gorbaĉovo, Ruslando kaj La­tiname­riko. Elgerma­ni­gita de Vilhelmo Luter­mano, MAS, 2016, 124 p., ISBN 978-2-36960-057-2

154. Jozefo V. Stalino : Pri la mankoj de la partilaboro kaj la disponoj por lik­vidi la trockistajn kaj ceterajn falslangulojn. Referaĵo kaj finparolo en la plenkun­sido de la CK de la VKP(b), la 3-an kaj 5-an de marto 1937. Tradukitaj de Vilhelmo Lutermano. Kun biografietoj de Jurij Finkel. MAS, 2016, 232 p., ISBN 978-2-36960-058-9

155. Leo Trocko : La daŭrigata revolucio. Elgermanigita de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2016, 416 p., ISBN 978-2-36960-059-6

156. Roza Luksemburgo : Pri la rusa revolucio. Elgermanigita de Vilhelmo Luter­mano, MAS, 2016, 60 p., ISBN 978-2-36960-060-2

157. Vilhelmo Lutermano (ed.) : Roza Luksemburgo. Biografieto. Tradukita kaj redaktita laŭ la germanlingva Vi­kipe­dio de Vilhelmo Lutermano. MAS, 96 p., ISBN 978-2-36960-061-9

158. Jurij German : Kara mia homo. El la rusa tradukis Jurij Finkel. MAS, 2016, 584 p., ISBN 978-2-36960-062-6

159. Karlo Markso : Salajro, prezo kaj profito. Thomas Kuczynski : Markso popularigas Markson. Enkonduko al Karlo Markso : Salajro, prezo kaj profito. El-germanigitaj de Vilhelmo Lutermano. MAS, 2016, 110 p., ISBN 978-2-918300-01-4

160. Claude Piron [Klaŭdjo] : Psiĥaj reagoj al Esperanto ; Afazio ; Letero al Leonard Orban ; La rajto komuniki. MAS, 2016, 70 p., ISBN 978-2-36960-063-3

161. Elian-J. Finbert : La plej belaj rakontoj pri hundoj. Elfrancigita de Roland Plat­teau. MAS, 2016, 82 p., ISBN 978-2-36960-064-0

162. Dragan Bunić : La monda federacio. Prezento de la libro. Tradukis el la ser­ba : Zlatoje Martinov. Reviziis : Mireille Grosjean, Rob Moerbeek, Vilhelmo Luter­ma­no. MAS, 2016, 62 p., ISBN 978-2-36960-070-1

163. Eugen Wüster : Enciklopedia Vortaro Esperanta-germana, kvina parto, korno-luzulo, cifere­ci­gita de Alek­san­dro Tilano. MAS, 2016, 110 p., ISBN 978-2-369 60-066-4 MAS, 2016, 62 p., ISBN 978-2-36960-070-1

164. Alfredo Kozingo : Kiom socialisma estis la reala socialismo ? Kontribuaĵo al teorio kaj historio. Elgermanigita de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2016, 60 p., ISBN 978-2-36960-067-1

165. Naomi Klein : La decido. Kapitalismo aŭ klimato. Parto unua. Tradukita de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2016, 246 p., ISBN 978-2-36960-069-5

166. Karlo Markso : La kapitalo. Volumo I. Kritiko de la politika ekonomio. Libro I : La produktadprocezo de la kapitalo. Elgermanigita de Vilhelmo Luter­mano, 3-a, reviziita eldono, MAS, 2016, 924 p., ISBN 978-2-36960-071-8

167. A. Zimin (pseŭdonimo de Elkon Lejkin) : Socialismo kaj novstalinismo. El la rusa tradukis Jurij Finkel. MAS, 2016, 144 p., ISBN 978-2-36960-073-2

168. Leo Trocko : Tekstoj antaŭ kaj dum la germana katastrofo. Elgermanigitaj de Vilhelmo Lutermano. MAS, 2016, 86 p., ISBN 978-2-36960-074-9

169. Karlo Markso : La dekoka de brumero de Luizo Bonaparto. Elgermanigita de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2016, 146 p., bindita, ISBN 978-2-36960-075-6

170. Fidel Castro Ruz : La historio absolvos min. 2-a eldono, MAS, 2016, 176 p., ISBN 978-2-36960-076-3

171. Koffi GBEGLO : Esperantujismo. 2-a eldono, MAS, 2016, 90 p., ISBN 978-2-36960-077-0

172. Rajno Mario Rilko : La kanto pri amo kaj morto de la standardisto Kristoforo Rilko ; Duinaj elegioj de la 1-a ĝis 3-a. Bettina Krüger : La kanto pri amo kaj morto de la standardisto Kristoforo ; Vikipedio : La Duinaj elegioj. Tradukoj de Ramon Rius Santamaria kaj Vilhelmo Lutermano, MAS, 2017, 70 p., ISBN 978-2-36960-080-0

173. Claude Piron [Klaŭdjo] : La ĉina – mitoj kaj realo. Le chinois – idées reçues et réalité. Du­lingva eldono. MAS, 2017, 82 p., ISBN 978-2-36960-081-7

La libroj de la Monda Asembleo Socia (MAS) haveblas ĉe la kutimaj libroservoj en Esperantujo, ĉefe ĉe SAT-amikaro, kie eblas pagi normale t. e. per ĉeko.

28/12/2016

Vivo komuna afero

Kato kaj muso

Vivo, Unu Komuna Afero

filozofia, morala, eĉ metafizika, okazaĵo

[ El membiografia romano de Marguerite Audoux (1863-1937) « La Marie-Claire-a Laborejo » (1910).] :


« Iumatene S-ro Dalignac vidinte etan muson eliri el la porĉifona kesto, postulis apenaŭ ne koleriĝanta, ke Duretour iru tuj serĉi la katon de l’najbaro.

Tiu estis dika kato, naskiĝinta en la apuda apartamento, kaj kiu estis neniam vidinta muson. Li renkontiĝadis sur la interŝtuparo kie li petadis por la karesoj de l’laboristinoj. Enirinte tuj ĝi sursaltis la stabmaŝinojn, kaj elesploris la laborejon flarekzamenanteen ĉiaj anguloj, poste, ĉion vidinte, li ŝovis sian korpon en malplenan fakon por tie dormi komforte.

Eta la muso antaŭsentis la danĝeron. Plurfoje ĝi montris sian subtilan muzelon inter la muro kaj la kamentabulo, sed ĝi ne aŭdacis iri pluen. Poste, ĉar dika la kato pludormadis, ĝi kuraĝiĝis kaj trakuris la laborejon kuirejen.

Ree ŝi agis la postajn tagojn. Ĝi pasis eteta kaj vigla kun sia beleta griza felo, kaj Bergounette , kiu ĝin gvatadis, ridis pro vidi ĝin tiom lertan.

Tamen ĝin ekvidis la kato ; tiu saltis peze de sia breto kaj iris malantaŭ ĝi en la kuirejon. Iom poste ĝi revenis, sed ŝanĝiĝintis ĝia sinteno. Ĝi paŝadis singarde, kaj ĝia tuta korpo plilongiĝadis ; ĝiaj okuloj fariĝintis pli flavaj ankaŭe, kaj siajn ungegojn ĝi lente ellongigadis. Ĝi denove ĉirkaŭiradis la laborejon, sed, anstataŭ ol reveni al sia fako, ĝi lokis sin sub tabureto ĉe la kamenoniĉo. Ĝi aspektis dormanta, nazon sur la piedoj, sed unu aŭ alia el ĝiaj oreloj konstante streĉiĝantis, kaj vidiĝis inter ĝiaj palpebroj streko malhela.

Al la museto ŝajne ne urĝadis reveni, kaj neniu estis plu pensanta pri ĝi nek pri la kato, kiam ekaŭdiĝis krion tiom fajna kaj tiom longa, ke ĉiuj maŝinoj haltis, kaj ĉiuj ekrigardis tabureten. Ankoraŭ tie troviĝis la kato, sed kuŝe surflanke kaj, sub unu el ĝiaj kruroj, sterniĝanta, la vosto de l’muso elkuŝis kiel disa peco da nigra laĉo. Preskaŭ tuje svingiĝis la nigra laĉo, kaj forfuĝis la muso. Ĝi ne iris longe, la kato baris al ĝi la vojon, kaj turnis ĝin per krurbato. Ĝi unu temperon restis kiel morta, poste provis forkuri al la kuirejo ; denove la kato troviĝis antaŭ ĝi.

Tiam ĝi freneziĝis el teroro ; ĝi deziregis elfuĝi ie ajn kaj iel ajn ; ĝi turniĝis aŭ impetis ĉiudirekten, kaj ĉiam ungegobate revenigis ĝin la kato en la laborejon. Estis momento kiam krediĝis ke, ĝi estis rezignacionta je morti , tiomtiome ĝi estis tremanta kaj sinka. Sed subite ĝi staris kontraŭ sia turmentisto. Ĝi tiom abrupte ekstaris ke ĝia impeto apenaŭ ne faligis ĝin malantaŭen : restis ĝi stare plentremetanta, moviganta siaj antaŭajn krurojn, dum ĝia sanganta buŝeto eligadis vice diversajn kriojn. Kaj ĉiu inter ni bone komprenis, ke ĝi estis superŝutanta je insultoj la egan monstron (1) , kiu rigardis al ĝi, kvietside, klinante la kapon. Poste, Kvazaŭ ĝi estus mezurinta subite tutan sian malpovon, kaj kompreninta, ke nenio povis ĝin savi, ĝi ŝanceliĝis kaj refalis dum ĝi eligis akran ĝemon. Kaj tio estis tiom kompatinda, ke « Bouledogue » ekkaptis la katon je mezo de l’dorso, kaj ĝin ĵetis sur la tablon. Ĝi remalsupreniris tre rapide, sed la muso ne plu estis tie.

La mastro returnis al sia kuŝseĝo, kaj oni ne sciis ĉu kontente aŭ malkontente li diris :

- Nu ĝi estas for !

S-ino Dalignac spiregis, kaj ŝiaj du pugnoj, kiujn ŝi estis tenadanta premitaj ĉe l’brusto, subite malfermiĝis tiel, kiel ŝi mem nenion plu havis por timi. »

 

esperantigis Roland PLATTEAU 26/10/2002(1) tuta la simbolo de l’homa situacio………

27/12/2016

Sen ia ajn kareso karna homa

us vous souvenez de Marjorie boulton, la si émouvante poétesse espérantiste ?

SOLECO


Sen seksa juko homo povas sidi ;
Ni povas trolabori, aŭ bromidi.

La karno povas vivi tute sole,
Sen ajna tuŝ' tenera kaj konsola
En frosta lito sen elektra tremo,
Kaj, plie, sen amika varm’ nek manpremo,
Sen ia ajn kareso karna, homa,
Onklina kis’ formala, stacidoma,
Kaj iel, certe, kvankam altakoste,

Ni povas vivi ĉiam karnofroste.
Sed ĉiam ni sopiras al satigo
Alia, per la intelekta ligo,
Trovi, en nia fora alieco,
Ian estajon de la sama speco !
Ho sola, stela viv’, sen aliancoj,
Vivo de nigra spaco kaj distancoj !
Kial mi tiel pensas pri intimo,
Mi, sola kiel stel’ en malproksimo ?
Kuraĝajn stelojn povas mi adori…
Ĉar mi neniam aŭdis stelon plori.


(1953)

Marjorie Boultonc'est un peu la prise de conscience de ce gouffre chez une anglaise protestante que Marjorie a si bien décrit dans l'amusant?/poignant? récit Ebrivirgeco :

15/12/2016

la destino de textoj en Esperanto : kiel la sango de Kristo ....

mi rememoras, ke la poemo de Pál GULYÁS

diris

Kiam la Roman' enpikis
pintan lancon -- sin eligis
dorse la kruela ŝtal', krude ŝiranta
la karnerojn ruĝajn de la kor',
kiam ĉesis la korbato,
kiam fluis tiu sang',
-- diru, ne hezitu lang' --
kien flugis tiu sang'?

-- Laŭ verŝajno sorbis ĝin la sablo,
kiel ĉiun fluidaĵon
ĝi kutimas; sablo trinkis, laŭ probablo.
Sed li estis Dia fil' el dia mond'
Sur du ŝultroj liaj ja ripozis
la stelara horizont'.

La tero ja ne fanatikas,
Ĝi ne prizorgas eĉ la nubojn,
-- Nenion ja adoras la ter',
Nur trinkas sangon kun prefer'
nur sangon, sangon kun prefer'.

 

 

14/12/2016

Julian Modest

Julian Modest (pseudonyme d’un écrivain espérantiste Bulgare, qui vécu longtemps en Hongrie) est sans doute le meilleur écrivain de nouvelles de la littérature en Espéranto ! Il a un grand talent, fin, impalpable, il émane de ses nouvelle toujours un halo d’humanité et d’émotion, et un inexplicable mystère.

Et celle à laquelle je mettrais le premier prix c'est celle-ci.

Je ne saurais dire pourquoi mais cette nouvelle me poursuit et vous reste dans l’esprit, de même qu’elle reste dans l’esprit du narrateur.

Les thèmes, ce qu’elle exprime on le devine un peu certes, mais ce n’est pas « dit » comme ça, c’est comme dit Beaudelaire « comme de longs échos qui de loin se confondent » des résonances, comme dans un tableau les « rappels », comme dans une symphonie,

Je ne rentrerai donc pas dans les détails. Seulement je ne peux m’empêcher de remarquer l’attitude de la mère qui rappelle ses enfants, si typique d’une certaine connerie, et d’une certaine mentalité, les fourriers d’une certaine barbarie, qui loin de disparaître fleuri de plus en plus plus belle de nos jours

Un conseil : après l’avoir lue une fois relisez-là à haute voix, elle devient encore plus magique.

Pour ceux qui ne savent pas l’Espéranto :Un jour j’essayerai de la traduire en français.

Julian Modest estas laŭ mi eble la plej bona novelverkisto en la originala E-a beletro. Li havas fajnan  nekapteblan talenton, kaj ties noveloj eligas nebulkronon da homeco kaj emocioj, kaj neklarigeblan misteron.
Kaj inter inter liaj noveloj la plej bona laŭ mi estas la jena.
Legintan tiun rakonton pri rakonto pri cigano ursino kaj rondĉapelo ne eblas forgesi.
Mi ne detalos la temojn, sentojn, ktp implicitajn, sed ili akordiĝas kiel eĥantaj rumoroj kaj komprenigas sin reciproke, kiel tuŝoj en bona pentraĵo
Mi konsilas, poste leginta ĝin vi relegu laŭtvoĉe, ĝi iĝos eĉ pli esprimplena.
NOVELO PRI CIGANO, URSINO KAJ RONDĈAPELO

Kiam mi veturas per vagonaro kaj kiam la kupeo estas plenŝtopita de homoj, ĉiam me rememoras la historion pri la cigano kaj ursino. Kial tiu ĉi historio renaskiĝas en mia konscio ĝuste en trajno ? Eble tial, ĉar iu kamparano rakontis gin dum mia longa veturado, aŭ eble tial, ĉar veturante per trajno mi ŝatas observi la homojn en la kupeo. Ili sidas unu apud la alia kaj silentas. Silente ili eniras la kupeon, silente eksidas, silentas dum tri aŭ kvar horoj kaj poste, same tiel silente, foriras. Sep aŭ ok homoj, dum horoj, kiel monumentoj sidas unu apud la alia. Martelas ritme la radoj, monotonas la pejzaĝoj, obskuras en la kupeo… La veturantoj gapas al la fenestro, klinas la kapojn, oscedas, kaj tiam en mia konscio aperas kaj aperas la historio pri la cigano kaj ursino.
La kamparano, kiu iam un iu vagonaro rakontis tiun ĉi historion, estis malalta, nek juna, nek maljuna, kun grizaj ruzaj okuletoj, vestita en malmoda, eluzita, sed urbana kostumo. Tiam li sidis en iu angulo de la kupeo kaj en la komenco de la veturado preskaŭ neniu rimarkis lin. Kiel ĉiuj, ankaŭ li horon aŭ du silentis, sed dubite li ekparolis. Eble tial, ĉar li ne povis kompreni, kial la homoj silentas, se ili kune sidas en tiel eta ejo kiel kupeo. Unue tiu ĉi kamparano familiare demandis sian najbaron, la homon, kiu sidis apud li, kiu stacidomo sekvas. Poste la kamparano ŝerce rimarkigis, ke la trajno, kiel kutime, denove malfruas, kaj mi ne scias kial, sed li, kvazaŭ al si mem, komencis rakonti la historion pri la cigano kaj ursino. Kelkaj kunveturantoj ironie ekridetis, aliaj moke alrigardis la senceremonan kamparanon, tamen li tute ne rimarkis tiujn ĉi rigardojn kaj trankvile daŭrigis sian rakontadon.

Tiam eĉ mi ekridatis, sed la historio pri la cigano kaj ursino restis en mia subkonscio kaj ĉiam, kiam mi veturasper trajno, ĝi reaperas nove kaj denove. Mi jam komencas dubbi, ĉu vere mi aŭdis ĝin aŭ iam tre antaŭlonge mi mem travivis tiun ĉi historion, kaj strange, veturante per trajno mi sentas bezonon rakonti al iu pri la cigano kaj ursino.

La radoj martelas, la trajno kuregas, kaj antaŭ miaj okuloj aperas kaj aperas la cigano kaj ursino. La ursino estas malgrasa, nigra – la  cigano estas juna, eble tridekjara, vestita en ĉifonoj, kun truaj, deformitaj ŝuoj kaj malpura, makulita rondĉapelo. Lia vizaĝo flavas kiel seka aŭtuna folio, sed liaj okuloj eligas esperon. Cetere tiu espero ludas en ĉiuj ciganaj okuloj, kaj sole tiu espero akompanas la ciganojn dum iliaj longaj senfinaj vagadoj.

De kie venis la cigano kun ursino ? Mi ne scias. Tion eble neniu iam ekscios. Estis somera posttagmezo, kiam la cigano kaj ursino lacaj, polvokovritaj eniris montaran vilaĝeton. La suno subiris kaj malforta vento alblovis de la proksima arbaro. Post la longa labortago la vilaĝanoj ŝvitaj revenis hejmen. Kiel kutime, la virinoj, por eta ripozo, eksidis anaŭ la domoj – la viroj ekiris al la drinkejo.

En la pigra posttagmeza silento eksonis tirata cigana melodio. Skrapante la solan kordon de sia olda guzlo la cigano vigle kriis :

- Hej, vilaĝanoj, venu vidi kion povas fari la saĝa ursin’ Matia, fraŭlin’. Nu, Maria fraŭlin’, nun motru kiel dancas baletistin’ !

La malgrasa ursino starigsi peze, sendezire kaj, balancante sian longan, nigan korpon, ekpaŝis ronde. La cigana melodio jen tiriĝis, jen vigliĝis, sed eble laca kaj malsata estis la ursino kaj mallonge daŭris ŝia danco.

- Nu, Maria fraŭlin’, nun montru, kiel geamatoj kisas unu la alian ! – raŭke kriis la cigani, ritme skrapis lia arĉo, gaje fluis la cigana melodio, sed nek viro, nek virino venis al la placo, kie nur kvin kokinoj vagis tien-tien, bekfrapante ion.

Nur antaŭ la drinkejo silente staris kelkaj vilaĝanoj, kiuj senmove kaj suspekte observadis la dancadon de la vila « baletistin’ ».

- Hej oĉjoj bonaj, sen tim’ venu al proksim’ de Maria fraŭlin’ ! – ridetis voĉe la cigano, brilis liaj silikokoloraj dentoj, sed neniu el la vilaĝanoj akpasis pli antŭen. La cigano tamen, same kiel fama cirkartisto, deprenis per eleganta gesto kaj metis sian rondĉapelon sur la teron. Eble li esperis, ke post minuto la vilaĝanoj venos pli proksimen, kaj abunda pluvo da moneroj plenigos  lian makulitan, deformitan rondĉapelon.

- Nu, Maria fraŭlin’, nu montru kiel geamantoj kisas unu la alian ĉar delonge jam tiuj ocjoj forgesis forgesis doni kison al la edzin’ – kriis la cigano, ruzete rigardis la vilaĝanojn, sed ili staris kiel arboj, apogitaj al la muro de la drinkejo.

La ursino ekgrumblis malkontente, leviĝis peze, faris paŝon, malfermis larĝe manegojn kvazaŭ ŝi subite ĉirkaŭbrakos kaj sufokigos iun.

De ie, kiel brua birdaro,alvenis kelkaj scivolemaj, kirloharaj knaboj, sed tuj post ili alkuris kolerega patrino kaj kiel kato disigas paserojn, tiel ŝi forpelis la infanojn.

- For hejmen, ja vi ne scias, ke la cigano prenos kaj forportos vin.

- Ehstimata virin’ !  Mi ehstas  bona hom’ . Dio gardu min. Mi manĝas panon, ne infanon.

Sed la knaboj malaperis kiel fumo, la silentemaj, suspektemaj vilaĝanoj eniris la drinkejon, kaj sur la placo solaj restis la ursino, cigano kaj lia malplena, makulita riondĉapelo.

De la proksima arbaro, kun la malvarmeta vento, nesenteble, kiel svelta junulino alŝteliĝis la vespero, stela kaj trankvila. Aŭdigis fora rido, kokokrio kaj soleca voĉo de radio :

« bonan vesperon karaj geaŭkultantoj. Estas la sesa horo. Ni diros la novaĵojn. La pafbataloj inter Irano kaj Irako daŭras. Hodiaŭ en Romo, membroj de la Ruĝaj Brigadoj pafmortigis la kolonelon Giovanni Ferrari. La internacia konferenco pri… » La voĉo de la parolanto silentiĝis, eksonis melodio, kaj iu malŝaltis la radion.

Subite klukoj, kriegoj, batoj de bastono fendis la silenton. La vilaĝanoj, kiel korkoŝtopiloj de ĉampana vino, elflugis el la drinkejo.

Sur la placo, ĉirkaŭ la ursino kaj cigano disflugis plumaro, plumoj kaj sub la peza ursina manego, en marĉeto de varma sango, konvulsiis kokino. Sango gutis de la ursina buŝego. La cigano blasfemis sakris, kriegis, batis par la kornusbasono la ursinon.

- Diablo prenu cin Maria fraŭlin’. Ni ehstas ne ŝtelistoj.

La vilaĝanoj tuj ĉirkaŭis la ciganon.

- Pagu la kokinon ! – minace ekkriegis la drinkeja mastro, dika, grasa vilaĝano kun porkaj okuletoj.

- Pagu la kokinon !  - kriis ankaŭ la aliaj.

- Eĉ moneron mi ne havas… - lispis la cigano.

- Ne mensogu, ci aĉulo. Nur ŝteli ci scias !

- Ne ŝtelist’. Dresist’ mi eĥstas, oĉjoj bonaj, ne ŝtelist’ ...

- ha, ha, ha ...

- For, aĉulo ! – ekkriis ebria, alta junulo.

- For ! – reeĥis la aliaj.

- Oĉjoj bonaj, hodiaŭ, hieraŭ, manĝis mi nehnion – balbutis la cigano.

- Manĝu la kokinon ! – ekkriis la ebria, juna viro, kaj li forte batis per piedo la ciganan ĉapelon, kiu ankoraŭ staris sur la tero.

Timeme la cigano gestis levi la ĉapelon, sed alia vilaĝano pli forte piedfrapis ĝin. La ĉapelo falis sur la piedon de la tria, kiu tuj direktis ĝin  al sia najbaro. Simile al simio, la cigano saltis de unu al alia vilaĝano, sed vane. La ĉapelo flugis en la aero, kaj tondraj ridegoj akompanis ĝin. Post minuto la cigano svingis mane, ekblasfemis cigane, ektiris la ĉenon de la ursino kaj foriris.

Ridegoj, ridoj, rikanoj longe eĥiĝis sur la placo.

 

Venontan tagon, ĉirkaŭ tagmeze, en la drinkejon venis la arbargardisto kaj diris, ke en la arbaro, proksime de la vilaĝo, li trovis la ciganon mortigitan de la ursino.

En la drinkejo estiĝis bruo kaj tumulto.

- Tuj fusilon ni prenu kaj iru persekuti  la ursinon, ĉar ĝi minacas la vilaĝon ! – spirege diris la arbargardisto, sed eĉ unu vilaĝano ne ekiris por sia ĉasfusilo.

En la drinkejo komenciĝis arda diskuto pri ursoj kaj ursinoj.

- La ursino nepre estis karnomanĝa – kompetente diris iu.

Aliaj tuj aldonis, ke ili bone faris, ke ili forpelis la ciganon.

- Ja la ursino povus mortigi eĉ homon.

La tria voĉe miris, ke besto ĉiam restas besto.

- Ja la ursino dancis, eĉ komprenis la vortojn de la cigano, sed besto restas besto.

Iu detale klarigis, ke la ursoj estas tre venĝemaj, kaj se iu iam batas urson, la urso ne forgesos tion. Alia vilaĝano komencis longan historion, kiel iamlia avo nur per tranĉilon ĉasis ursojn. Neniu kredis, ke iu nur per tranĉilo ĉasis ursojn tamen ĉiuj aŭskultis atente. La vilaĝanoj longe parolis, rakontis pri ursoj, ursinoj, kaj neniu eĉ vorton diris pri la cigano, kies makulita rondĉapelo ankoraŭ estis antaŭ la drinkejo.

- Homoj, la ursino atendas nin en la arbaro. Kiu venos kun mi ? – ekkriis la arbargardisto., sed neniu aŭdis lin.

Mi ne memoras, ĉu oni pafmortigis la ursinon. Eble tiam en la vagonaro mi ne aŭdis la finon de la historio, aŭ eble ankaŭ en la kupeo oni komencis paroli, rakonti, diskuti pri ursoj, ursinoj, vulpoj, lupoj…

Delonge mi ne vidis ciganon kun ursino. Eble tial, ĉar en niaj montaroj la ursoj iom post iom malaperas. Tamen mi ofte renkontas ciganojn. Multaj el ili estas bone vestitaj, sed strange preskaŭ  ĉiu cigano havas makulitan  deformitan rondĉapelon.

 

Julian Modest

Budapeŝto, la 16-an de majo 198*

 

04/12/2016

comme dans les "Fêtes galantes" un Verlaine espérantiste

Banale nuda Faŭno ŝtonigita
Satane ridas al falanta stel’
Laŭ leĝo de jarcentoj mortigita.
Nenio daŭras ! … nek la viv’, nek bel’.

Silentas park’ . Nur sub piedo laca
Folioj flavaj flustras pri la mort’.
Nenio daŭras !… Faŭno dorme paca
Ridetas mute sen kompata vort’.


(Ludmila Jevsejeva)

11/11/2016

"vous imaginez ce qu'ils penseraient de Moscou à Pékin et de Buenos-Aires à New-Delhi si c'était moi qui succédait à hollande ?!"

voilà quelle serait la politique étrangère de François Asselineau :

la politique étrangère de François Asselineau.png

 "redorer notre France en tous points sur la Terre" comme ils disent dans la chanson : https://www.youtube.com/watch?v=7Kq7gLVG3vU